اجتماعی

مخالفت رییس شورای شهر کاشان با تعطیلی فرودگاه کاشان/شهرداری تکلیف فرودگاه را مشخص کند

۰ 3
رييس شوراي اسلامي شهر کاشان مخالفت خود را با تعطيلي فرودگاه كاشان اعلام
كرد وگفت: فرودگاه کاشان که با پول مردم هزينه مي شود براي شهرداري مثل آتشي است
که نه مي تواند نگه دارد و نه مي تواند آن را رها كند اما تدبيرضرر و زيان آن با
شوراي شهر و شهرداري است.

 

 به
گفته وي، شهرداري از بودجه و عوارض دريافتي از مردم كاشان  براي فرودگاه سرمايه گذاري كرده و براي ضرر و
زيان هاي وارده  به سرمايه گذاري مردم هم
بايد تصميم اساسي گرفته شود.  

 

به گزارش پورتال خبري كاشان علي
رسول زاده در پنجاه و ششمين جلسه شوراي اسلامي شهر کاشان با انتقاد از مديريت فرودگاه
كاشان مبني بر عدم حمايت و كمك از فرودگاه گفت: مديريت فرودگاه كاشان تا كنون هيچ
آمار و اطلاعاتي از وضعيت فرودگاه و گردش مالي به شورا ارائه نكرده است.

 

به گفته وي مسؤول فرودگاه كاشان در دوره چهارم
نه تنها گزارشي به شوراي شهر ارائه نكرده بلكه عيلرغم درخواست هاي آنجام شده در
اين دوره نيز اعلام نكرده و هيچ دعوتي از شورا نشده است .

 

وي با اشاره به اينکه از سال ۹۴ تا کنون فقط يکبار
گزارش مالي فرودگاه به شورا آرائه شده است گفت:  اگر تنها بهره بانکي يک و نيم ميليارد توماني نزد  شرکت  ايرانراير
تور را محاسبه كنيد متوجه خواهيد شد چقدر ضرر و زيان فرودگاه بايد پرداخت شود.

 

 رسولزاده
گفت: بايد وقت اساسي گذاشت و فرودگاه را در زمان معين تعيين تکليف کرد  و به
سرانجام رساند حتي اگر بايد به سازمان هواپيمايي کشوري واگذار شود اين كار
انجام شود.

 

رييس شوراي شهر كاشان با اشاره به اينكه شهرداري
وظايف مهم تر از وظيفه فرودگاه كه بر عهده اش گذاشته شده در شهر دارد كه بايد به
وظايف قانوني اش بپردازد گفت: هرچند فرودگاه
داري درشرح وظايف شهرداري نيست اما سياست گذاري فرودگاه بر عهده شوراي شهر است.

 

رسولزاده با اشاره به توقف پروازهاي مشهد از
ارديبهشت و پروازهاي كيش از تيرماه سال جاري گفت: به جاي جوسازي که سفر مشهد براي اقشار
مستضعف يا پولدار بوده است مشخص کنند فرودگاه داري جزو شرح وظايف شهرداري است و آيا
ضرورت دارد ضررهاي هاي ماهيانه فرودگاه به شوراي شهر و شهرداري و مردم تحميل شود.

 

به گفته وي، شهرداري ملزم است تدبيراساسي براي
جلوگيري از ضرر و زيان فرودگاه داشته باشد و اگر قرار است فرودگاه به سرمايه گذار
وادگذار شود زمان آن مشخص و تكليف شهرداري مشخص شود.  

وي با اشاره به اينکه شورا تاکنون هيچ اطلاعات
کلي و جزيي فرودگاه نداشته و تنها دو جلسه دعوت شده،گفت: ادعاي پافشاري سياسي در
مورد وضعيت فرودگاه حرف گزافي است چرا براي آينده فرودگاه كاشان بايد کار تدبير
اساسي و علمي و حساب شده اي داشت.

 

 رسول زاده گفت: با وجود اينكه مخالف تعطيلي فرودگاه هستم اما اعتقاد دارم  از جيب مردم هم نبايد ضرر  فرودگاه پرداخت شود بلکه بايد جلوي ضرر را گرفت
و تکليف فرودگاه را مشخص كرد.

مطالب مرتبط

گذاشتن یک دیدگاه

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد *

آخرین اخبار